Κυριακή Ε΄ Ματθαίου, «Ο Χριστός εξουσιάζει τα πάντα»