“Βίος του αγίου μάρτυρος Λεοντίου και των συν αυτω Υπατίου και Θεοδούλου, των εν Τριπόλει της Συρίας”, του Λεόντιου Τσαγγάρη, Θεολόγου.