Ιεροδιακόνου Ιωάννου Χατζημιχαήλ, Λόγος στους Αγίους 318 Θεοφόρους Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου